Za delničarje

Objava sklica 21. skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.

Na podlagi 7. člena Statuta (SV 627/15 z dne 14.07.2015) delniške družbe POMGRAD – Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

 21. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,

ki bo v petek dne 06.07.2018, z začetkom ob 10.00 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2017, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2017, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 04.06.2018, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2017.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 2.253.010,19 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 62.126,27 EUR in dobiček preteklih let 2.190.883,92 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.


Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2017 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2017.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:
4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2017 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2018.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:
Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:
6.1 Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev) družbe Pomgrad – VGP d.d., s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 09.07.2018 do 09.07.2022 se imenuje Kristian RAVNIČ.


Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 02.07.2018. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Vljudno vabljeni!

Lipovci, dne 04.06.2018

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:

Jožef DOMINKO,
univ.dipl.ekon.

21. redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d. (.pdf)

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.