Za delničarje

Objava sklica 22. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.

Na podlagi 7. člena Statuta (SV 627/15 z dne 14.07.2015) delniške družbe POMGRAD – Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

22. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,

ki bo v petek dne 05.07.2019, z začetkom ob 11.00 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2018, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2018, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2019, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2018.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

Predlog sklepa uprave:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 2.099.849,32 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 60.770,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.079,19 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.«
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2018 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2018.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:
4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2018 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2019.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:
5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 01.07.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Vljudno vabljeni !

Lipovci, dne 30.05.2019

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:
Kristian RAVNIČ, univ.dipl.inž.grad.

22. redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se