O nas

Družba Pomgrad se uvršča med vodilna slovenska gradbena podjetja in gradbena podjetja regije Adriatik, ki jih odlikujejo strokovnost in zagotavljanje vrhunskih gradbenih rešitev ter celostna podpora projektov vse od zasnove pa do izvedbe. Kot eden vodilnih gradbincev se ponašamo z lastnim znanjem, opremo in izkušnjami za izpeljavo najzahtevnejših gradbenih projektov.

Skupina Pomgrad

Skupina Pomgrad

Skupino Pomgrad sestavlja več lastniško povezanih podjetij - tri delniške družbe, osem družb z omejeno odgovornostjo in pet pridruženih družb z omejeno odgovornostjo - z obvladujočo družbo Pomgrad d. d.

Podjetja v Skupini so specializirana za izvajanje posameznih del iz širokega nabora gradbenih dejavnosti, zato lahko zaradi sinergijskih povezav med podjetji kot skupina na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva.

Letno poročilo 2017 (.pdf)

  • Murska Sobota
  • Beltinci
  • Hoče
  • Rogašovci
  • Slovenska Bistrica
  • Ljubljana
  • Čakovec
  • Zagreb

Osebna izkaznica

POMGRAD d. d.

Gradbeno podjetje

Bakovska ulica 31
9000 Murska Sobota
T +386 (0)2 534 1800
F +386 (0)2 534 1825
E info@pomgrad.si
Predsednik uprave:
Iztok Polanič
Predsednik nadzornega sveta:
Stane Polanič
Davčna številka:
SI48027944
Matična številka:
5459001000
Šifra dejavnosti:
41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, št.:1/00853/00
Statusna oblika:
Delniška družba
Osnovni kapital:
3.500.000,00 EUR
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Skupina Pomgrad je eden od vodilnih holdingov na področju gradbeništva v Republiki Sloveniji, ki s svojo naravno rastjo ter razvojno strategijo zagotavlja kakovostno izvedbo gradbenih del vseh vrst s ciljem ekonomske učinkovitosti in skladnega trajnostnega razvoja na okolju in trgu, na katerem deluje.

Vizija Skupine Pomgrad je, da z učinkovito rabo in optimalno razporeditvijo lastnih surovinskih virov ohrani položaj vodilnega gradbenega holdinga v Sloveniji in hkrati širi svojo dejavnost in prepoznavnost na tržno zanimivih območjih regije Adriatik ter srednje Evrope.

Temeljne vrednote družbe

Zavezanost tem vrednotam potrjujejo tudi pridobljeni certifikati, ki jih podeljujejo in njihovo upravičenost potrjujejo zunanje certifikacijske hiše. V Skupini Pomgrad imamo od leta 2018 certifikat sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015, že od leta 2008 pa tudi certifikat kakovosti poslovanja po standardu ISO 9001  –  ta je v letu 2015 doživel novo izdajo, v skladu s katero smo prilagodili svoje poslovanje in prejeli certifikat tudi v letu 2018. Poleg slednjega je podjetje Pomgrad d. d. v letu 2014 pridobilo ES-certifikat kontrole proizvodnje in certifikat za varjenje. Nanašata se na proizvodnjo oz. izdelavo kovinskih nosilnih elementov in varjenih konstrukcij ter jeklenih sestavnih delov do izvedbenega razreda EXC 3 v skladu s standardom EN 1090-1:2009 + A1:2011 po sistemu 2+. Vsi certifikati se obnavljajo enkrat letno.

Vodstvo

Skupino Pomgrad samostojno in na lastno odgovornost vodi tričlanska uprava, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

Iztok Polanič

Iztok Polanič, MBA, se je Skupini Pomgrad pridružil leta 2012, ko je prevzel vodenje nepremičninskih projektov znotraj Skupine Pomgrad. Predsednik uprave je postal v začetku leta 2018 in je odgovoren za vodenje družbe, korporativni nadzor nad delovanjem hčerinskih in drugih podjetij, v katerih ima družba deleže, nadzor nad finančnim delovanjem delniške družbe in hčerinskih družb, kadrovsko-pravno področje, poslovne procese v povezavi z informatiko ter druge splošne zadeve. Poleg navedenega še naprej skrbi za nepremičninski portfelj Skupine Pomgrad.

Iztok Polanič
predsednik uprave
Boris Sapač

Boris Sapač, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, je leta 1997 diplomiral na mariborski Fakulteti za gradbeništvo. Družbi Pomgrad se je kot vodja obrata ABI Lipovci pridružil leta 1999, član uprave pa je postal leta 2010. Kot član uprave je pristojen za komercialno področje Skupine Pomgrad.

Boris Sapač
član uprave
Kristian Ravnič

Kristian Ravnič, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir gradbeništva, ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja gradbenih projektov v Sloveniji in tujini. Kot član uprave družbe Pomgrad, ki se ji je pridružil 2018, je odgovoren za tehnično-operativno delovanje družbe, marketing in korporativno komuniciranje.

Kristian Ravnič
član uprave

Kompetence

Bogatijo nas dolgoletne izkušnje na področju gradnje in izvedb raznovrstnih projektov ter sodelovanje tako z domačimi kot tujimi ter javnimi in zasebnimi naročniki. Svoje znanje in izkušnje, ki jih redno nadgrajujemo, delimo s poslovnimi partnerji, s katerimi sodelujemo. Ponašamo se z lastnimi materiali in opremo ter visokousposobljenim kadrom, ki nam omogoča strokovno izvedbo zastavljenega. Vse našteto potrjuje tudi več priznanih certifikatov, ki naše delovanje postavljajo v mednarodni kontekst. Poleg vsega omenjenega smo ponosni tudi na dolgoročne in poštene odnose z naročniki in podizvajalci, saj kljub težkim pogojem, ki še vedno obstajajo v naši panogi, redno poravnavamo svoje plačilne obveznosti in spoštujemo dogovorjene roke izvedb.

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

Kot odgovorna družba, ki je močno vpeta v okolje, iz katerega izhaja in v katerem deluje, se zavedamo pomena trajnostnega razvoja na vseh področjih delovanja ter se dejavno vključujemo tako v projekte lokalnih skupnosti kot osebni razvoj naših zaposlenih.

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost so za nas pomembni, zato redno posodabljamo ocene tveganja in zdravstvene ocene ter izvajamo preventivne in obdobne zdravstvene preglede za svoje zaposlene, ker se zavedamo, da s tem ne le zadostimo zakonsko predpisanim obveznostim, ampak predvsem skrbimo za zdravje in varnost svojih ljudi.

Izobraževanje in usposabljanje. Aktivno podpiramo izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na različnih ravneh – tako na področjih vodenja, komunikacije in ekipnega dela kot na njihovih strokovnih področjih. Zavedamo se namreč, da morajo biti posamezniki ustrezno usposobljeni in imeti primerna orodja, da lahko učinkovito in motivirano opravljajo svoje delo.

Kakovost. Zavedamo se vedno večjih zahtev naših strank, zato je kakovost eno ključnih izhodišč našega delovanja. Naša prizadevanja potrjuje mednarodni certifikat za kakovost poslovanja, s katerim se ponašamo že vse od leta 2008. Poleg omenjenega imamo še več veljavnih certifikatov s področja kontrole proizvodnje (skladnost tovarniške kontrole proizvodnje betona, različnih montažnih betonskih izdelkov, ES-certifikat kontrole proizvodnje kovinskih nosilnih elementov ter certifikat za varjene konstrukcije). Vse navedene certifikate je treba obnavljati enkrat letno.

Okolje. S posodabljanjem proizvodnje in mehanizacije ter z uvajanjem sodobnih načinov dela uvajamo najvišje ekološke standarde na področju pridobivanja in proizvodnje materialov ter izvajanja gradbenih del. Z zaključenim investicijskim ciklusom v stroje in obrate zagotavljamo minimalne emisije v okolje in energetsko varčno proizvodnjo ter dejavnost. Hkrati dejavno izvajamo okoljevarstvene projekte, katerih cilj je izboljšanje bivalnega okolja in stanja narave.

Lokalna skupnost. Zavedamo se pomena sodelovanja v dejavnostih lokalnih skupnosti naših zaposlenih, ki spodbujajo pripadnost podjetju in njegov ugled v javnosti, zato podpiramo družbene, kulturne in športne projekte tako v lokalnem kot širšem slovenskem okolju, v katerem deluje Skupina Pomgrad.

Akademija Pomgrad

Akademija Pomgrad

V hitro spreminjajočem se svetu se močno zavedamo pomena dobro izobraženih zaposlenih, ki so v koraku s časom in novostmi na svojem strokovnem področju. S tem namenom smo v letu 2017 ustanovili Akademijo Pomgrad, katere ključna naloga je usposabljati, vzgajati in ohraniti kader za potrebe družbe.

V okviru Akademije so organizirana in izvedena interna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, vzpostavljeno je sodelovanje z osnovnimi, srednjimi, višjimi in visokimi šolami v regiji in širše, mednarodno sodelovanje v okviru projekta ERAZMUS, sodelovanje s cehovskimi združenji doma in v tujini (Inženirska zbornica Slovenije, Združenje asfalterjev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,…), ogledi strokovnih sejmov in kongresov v Sloveniji in v tujini, organizacija in izvedba teambuildingov za zaposlene,…

V letih od ustanovitve so se naši zaposleni udeležili preko 100 izobraževanj, imeli smo skoraj 1000 vključitev in tudi na ta način izboljšali vodstvene in komunikacijske sposobnosti naših ključnih zaposlenih, izobrazili pa smo tudi nove sodelavce na najbolj deficitranih področjih. V naši sredini potrebujemo usposobljen operativni kader (zidarje, asfalterje, tesarje, strojnike, delovodje,..) in to je ena izmed ključnih nalog Akademije.

Naši zaposleni

Naši zaposleni

V družbi Pomgrad je zaposlenih nekaj več kot 600 ljudi in zelo dobro se zavedamo, da so prav naši zaposleni tisti, ki tako posamezno kot kot skupina ključno prispevajo k uspehu poslovanja družbe. S spodbujanjem zdravega, spodbudnega in motivacijskega okolja skušamo oblikovati poslovno okolje, v katerem se počutijo sprejete in razvijajo pripadnost podjetju, katerega prihodnost s svojim delom vsakodnevno soustvarjajo.

Tako izobrazbena struktura kot sistematizacija naših delovnih mest sta izjemno raznoliki, vendar so prav vsi naši zaposleni pomemben člen, ki s svojim delom in prisotnostjo pomembno vpliva na naš uspeh.

Bi se nam radi pridružili in s svojimi veščinami soustvarjali našo uspešno zgodbo? Z veseljem bomo pregledali vašo ponudbo za sodelovanje in se vam oglasili, ko se bo pojavilo primerno delovno mesto.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.