Za delničarje

Objava sklica 23. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.

Na podlagi 7. člena Statuta (SV 627/15 z dne 14.07.2015) delniške družbe POMGRAD – 
Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b,9231 Beltinci (v nadaljevanju
POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava družbe sklicuje 

23.  redno sejo  skupščine  delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,

ki bo v petek dne 03.07.2020, z začetkom ob 11.30 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2019, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2019, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta  z dne 15.05.2020, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2019.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019

Predlog sklepa uprave:

3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 2.086.269,45 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 46.601,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.668,32 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila z nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2019 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2019.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2019 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2020.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Povzet predlog sklepa delničarja SDH d.d.:

5.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 13.11.2020 prenehal mandat članu nadzornega sveta družbe Pomgrad – VGP d.d. (predstavniku interesov delničarjev) g. Miha ROZMAN-u.
5.2. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 14.11.2020 do 14.11.2024, se imenuje g. Miha ROZMAN-a.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 29.06.2020. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1  ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Vljudno vabljeni !

Lipovci, dne 25.05.2020

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:

Andrej BIRO, direktor

23.redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD - VGP d.d.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se