Za delničarje

Objava sklica 24. redne skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statusa delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

24. redno skupščino delničarjev družbe
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v sreda dne 12.07.2017 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa:

 1.1.   Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

 2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2016, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2016

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2016, skupaj s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 09.06.2017, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2016.

 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2016

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša  20.101.184,05 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2016 znaša 1.118.640,57 EUR in bilančni dobiček preteklih let 18.982.543,48 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.
3.3. 
Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2016.

 4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2016 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 2.500,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 2.000,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.08.2017.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5.1. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

6. Uvedba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

6. Računovodska poročila družba POMGRAD d.d. se od vključno poslovnega leta 2017 t.j. od 01.01.2017 dalje, vendar vsaj za 5 let, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta

Skupščina družbe se bo seznanila z informacijo o imenovanju člana/-ov nadzornega sveta družbe – predstavnika/-ov interesov zaposlenih ter o prenehanju mandata članom nadzornega sveta družbe - predstavnikom interesov delničarjev z iztekom dneva 15.08.2017.

Predlog sklepov:

7.1. Nadzorni svet družbe Pomgrad d.d. bodo v naslednjem mandatnem obdobju od 16.08.2017 do 16.08.2021 sestavljali 4 člani, od katerih bodo trije člani predstavniki delničarjev in en član predstavnik zaposlenih.
7.2. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od dne 16.08.2017 do 16.08.2021, se imenuje Kristian RAVNIČ.
7.3. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od dne 16.08.2017 do 16.08.2021, se imenuje Peter POLANIČ.
7.4. 
Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od dne 16.08.2017 do 16.08.2021, se imenuje Jožef HORVAT.

8. Sejnine članov nadzornega sveta

Predlog sklepa

8. Članom nadzornega sveta od vključno dne 01.08.2017 dalje pripada sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta in sicer:

  • sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša 500,00 EUR bruto/na sejo,
  • sejnina za člana nadzornega sveta znaša 400,00 EUR bruto/na sejo.

Sejnine se izplačajo najkasneje do zadnjega koledarskega dne v mesecu, ki sledi koledarskemu mesecu v katerem je bila seja nadzornega sveta opravljena.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 08.07.2017. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1  ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Vljudno vabljeni!

V Murski Soboti, dne 09.06.2017

Uprava:

Igor BANIČ
Predsednik Uprave

24.redna skupščina Pomgrad d.d. (.pdf)

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.