Za delničarje

Objava sklica 25. redne skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

25. redno skupščino delničarjev družbe 
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v ponedeljek dne 06.08.2018 ob 13.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d., 
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa: 
1.  Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2017, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2017

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2017, skupaj s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 14.06.2018, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2017.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Predlog sklepov:
3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 19.941.456,27 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 657.951,22 EUR in bilančni dobiček preteklih let 19.283.505,05 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2017.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta:
4. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepov:
5.1. Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta (predstavniku interesov delničarjev) Kristian-u RAVNIČ-u prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Pomgrad d.d. z dnem 15.01.2018.
5.2. Dopolni se sestava nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. tako, da se za manjkajočega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev) imenuje Simon RAVNIČ in sicer s trajanjem mandata od dne 07.08.2018 do izteka mandata preostalih članov nadzornega sveta - predstavnikov interesov delničarjev t.j. do 16.08.2021.


Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 02.08.2018. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1. 

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2017 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 22.06.2018

Uprava:
Iztok POLANIČ
Predsednik Uprave

25. redna skupščina Pomgrad d.d. (.pdf)

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.