Objava sklica 26. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.

Na podlagi 7. člena Statuta (SV 585/21 z dne 01.07.2021) delniške družbe POMGRAD –
Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju
POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava družbe sklicuje

26. redno sejo  skupščine  delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,

ki bo v petek dne 23.06.2023 z začetkom ob 12.00 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD - VGP d.d. za leto 2022, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe POMGRAD - VGP d.d. za leto 2022, skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 16.05.2023, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2022.

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe POMGRAD – VGP d.d. za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022

Predlog sklepa uprave:

3.1. Bilančni dobiček družbe POMGRAD – VGP d.d. na dan 31.12.2022 znaša 2.277.884,41 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2022 znaša 242.212,37 EUR in dobiček preteklih let 2.035.672,04 EUR.  Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila z nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2022 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2022.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2022 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2023.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 16.06.2023 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 19.06.2023.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

Lipovci, dne 16.05.2023

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:

Andrej BIRO, direktor

26.redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD - VGP d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se