Za delničarje

Objava sklica 26. redne skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

26. redno skupščino delničarjev družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v četrtek dne 29.08.2019 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.
 
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2018, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2018

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2018, skupaj s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 26.07.2019, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2018.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 20.681.791,00 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 1.971.094,23 EUR in bilančni dobiček preteklih let 18.710.696,77 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2018.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa nadzornega sveta:

4. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 25.08.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Vljudno vabljeni !


V Murski Soboti, dne 26.07.2019        

Uprava:
Iztok POLANIČ,
Predsednik Uprave

Sklic 26. redne skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se