Za delničarje

Objava sklica 27. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,

9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena

veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

27. redno skupščino delničarjev družbe

POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

bo v petek dne 28.08.2020 ob 09.00 uri v poslovnih prostorih

upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,

Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2019, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2019

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2019, skupaj s mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2020, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2019.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 23.154.744,58 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 2.472.953,58 EUR in bilančni dobiček preteklih let 20.681.791,00 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2019.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2019 izplača nagrada in sicer za vsakega člana nadzornega sveta pa 1.000,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2020.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 24.08.2020. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 13.07.2020

Uprava:

Kristian RAVNIČ

Član Uprave

27. redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se