Za delničarje

Objava sklica 28. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

28. redno skupščino delničarjev družbe
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v petek dne 27.08.2021 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.
Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2020, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2020

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2020, skupaj s mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 04.06.2021, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2020.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2020 znaša 19.744.101,65 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2020 znaša 6.028.749,84 EUR in bilančni dobiček preteklih let 13.715.351,81 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2020.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2020 izplača nagrada in sicer za vsakega člana nadzornega sveta v višini 1.500,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2021.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Skupščina družbe se bo seznanila z informacijo o prenehanju mandata članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov interesov delničarjev in glasovala o imenovanju novih članov nadzornega sveta – predstavnikov interesov delničarjev.

Predlog sklepov:

5.1. Nadzorni svet družbe Pomgrad d.d. bo v naslednjem mandatnem obdobju od vključno dne 01.09.2021 do vključno dne 01.09.2025 sestavljalo 6 (šest) članov, od katerih bodo 4 (štirje) člani predstavniki interesov delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika interesov zaposlenih.
5.2. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno 01.09.2021 do vključno dne 01.09.2025, se imenuje Stane POLANIČ.
5.3. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 01.09.2021 do vključno dne 01.09.2025, se imenuje Jožef HORVAT.
5.4. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 01.09.2021 do vključno dne 01.09.2025, se imenuje Peter POLANIČ.
5.5. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 01.09.2021 do vključno dne 01.09.2025, se imenuje Simon RAVNIČ.

Skupščina družbe se bo v okviru te točke seznanila tudi z informacijo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov interesov zaposlenih s strani Sveta delavcev družbe.

6. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

5. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 20.08.2021 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 23.08.2021.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili. Delničarji se lahko seznanijo s preventivnimi ukrepi, ki jih je družba sprejela zaradi zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 v terminih omogočenega vpogleda v gradivo skupščine.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 29.06.2021

Uprava:

Iztok POLANIČ

Predsednik Uprave

28.redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se