Za delničarje

Objava sklica 29. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d.

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota (čistopis: SV 773/21 z dne 31.08.2021) in 295. člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

29. redno skupščino delničarjev družbe
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v petek dne 24.06.2022 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.
Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2021, z mnenjema revizorja in poročiloma nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2021

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2021, skupaj s mnenjema revizorja in poročiloma nadzornega sveta, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2021.

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2021

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 24.323.738,93 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2021 znaša 4.579.637,28 EUR in bilančni dobiček preteklih let 19.744.101,65 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD d.d. prejeli v poslovnem letu 2021.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2021 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana nadzornega sveta v višini 1.500,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2022.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

6. Nadaljevanje uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

6. Računovodska poročila družbe POMGRAD d.d. se od vključno poslovnega leta 2022 t.j. od 01.01.2022 dalje, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

7. Soglasje skupščine POMGRAD d.d. za oddelitev – Soglasje skupščine k Delitvenem načrtu prenosne družbe POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo POMGRAD Naložbe d.d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe POMGRAD Naložbe d.d., imenovanje članov prvega  upravnega odbora, določitev sejnin, imenovanje prvega revizorja, uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Skupščina se bo v okviru te točke dnevnega reda seznanila z informacijami, vezanimi na predlagan postopek oddelitve dela premoženja družbe POMGRAD d.d. na novoustanovljeno družbo POMGRAD Naložbe d.d.

Predlog sklepov:

7.1.Skupščina POMGRAD d.d. v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 podaja soglasje za oddelitev s prenosom posameznih delov premoženja družbe POMGRAD d. d. na novo družbo POMGRAD Naložbe d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe) ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe POMGRAD, gradbeno podjetje d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 10. 5. 2022, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.
7.2. Upravičenci do novo izdanih delnic novoustanovljene družbe so delničarji družbe POMGRAD d.d., ki so v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. (KDD) po stanju na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe. Delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katerih število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetniki so na presečni dan (oddelitev, ki ohranja enaka kapitalska razmerja, to je  1 : 1).
7.3. Skupščina POMGRAD d.d. sprejme statut novo nastale družbe POMGRAD Naložbe d.d., v vsebini, ki je navedena v Prilogi št. 2 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
7.4.Za člane upravnega odbora nove družbe POMGRAD Naložbe d.d. z mandatom do prve skupščine nove družbe POMGRAD Naložbe d.d. se izvolijo: g. Iztok Polanič, ga. Simona Horvat in g. Kristian Ravnič
7.5. Do sprejema drugačne odločitve na skupščini družbe POMGRAD Naložbe d.d. člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za predsednika upravnega odbora družbe znaša 200,00 EUR bruto, za posameznega člana pa 100,00 EUR bruto
7.6. Za prvega revizorja družbe POMGRAD Naložbe d.d. za prvo poslovno leto, ki se konča 31. 12. 2022 in za leti 2023 in 2024, se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
7.7. Računovodska poročila družbe POMGRAD Naložbe d.d. se od vključno poslovnega leta 2022, t.j. od 01.01.2022 dalje, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 17. 6. 2022 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 20. 6. 2022.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, Delitveni načrt s prilogami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili. Delničarji se lahko seznanijo s preventivnimi ukrepi, ki jih je družba sprejela zaradi zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 v terminih omogočenega vpogleda v gradivo skupščine.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 29.06.2021

Uprava:

Iztok POLANIČ

Predsednik Uprave

29.redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se