Za medije

Sklic skupščine POMGRAD Naložbe d.d.

Na podlagi točk 5.5. in 6.2. veljavnega Statuta delniške družbe POMGRAD  Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, matična številka: 9172173000 (prečiščeno besedilo statuta delniške družbe SV 619/22 z dne 30.06.2022) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe sklicuje

1. redno skupščino delničarjev družbe 

POMGRAD Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

ki bo v petek dne 11.11.2022 ob 10.00 uri

v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe ustanoviteljice
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev s​kupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa Upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Sprememba firme in statuta družbe POMGRAD Naložbe d.d.

Skupščina družbe bo odločala o spremembi firme družbe POMGRAD Naložbe d.d..

Predlog sklepa Upravnega odbora:

1. Spremeni se firma družbe in sicer tako, da se obstoječa firma družbe »POMGRAD Naložbe d.d.« spremeni tako, da se po spremembi glasi: »INTERING Naložbe d.d.«.

2. Zaradi spremembe firme družbe se spremeni veljavni Statut družbe v tč. 2.1. tako, da se po spremembi glasi:

    2.1. »Firma družbe je: INTERING Naložbe d.d.«

3. Spremeni se zadnji stavek 4. odstavka tč. 6.2. statuta družbe tako, da se po spremembi glasi:

   »Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe, če družba ima oblikovano spletno stran.«

4. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarka Alenka Ratnik.

3. Imenovanje članov Upravnega odbora družbe

Zaradi prenehanja mandata članom Upravnega odbora družbe z izvedbo prve skupščine družbe, bo skupščina družbe odločala o imenovanju novih članov Upravnega odbora.

Predlog sklepa delničarja IMO-REAL d.o.o.:

Za člane novega upravnega odbora družbe POMGRAD Naložbe d.d. z mandatom od dneva imenovanja dalje za obdobje štirih let, to je od dne 11.11.2022 do 11.11.2026 se izvolijo: g. Stane Polanič, g. Jožef Horvat in g. Kristian Ravnič.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 04. 11. 2022 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 07. 11. 2022.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Predmetni sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in (izjemoma in samo za potrebe izvedbe predmetne skupščine tudi) na spletni strani družbe POMGRAD d.d. (www.pomgrad.si), ki se šteje za ustanovitelja družbe POMGRAD Naložbe d.d., saj družba POMGRAD Naložbe d.d. svoje spletne strani (še) nima oblikovane.

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Ulica Štefana Kovača 10, 1000 Murska Sobota in (izjemoma in samo za potrebe izvedbe predmetne skupščine tudi) na naslovu družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (ki se šteje za ustanovitelja družbe POMGRAD Naložbe d.d.), in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino družbe vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili. Delničarji se lahko seznanijo s preventivnimi ukrepi, ki jih je družba sprejela zaradi zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 v terminih omogočenega vpogleda v gradivo skupščine.

Vljudno vabljeni!

V Murski Soboti, dne 26.09.2022 

Upravni odbor družbe POMGRAD Naložbe d.d.:

Kristian RAVNIČ

Predsednik Upravnega odbora

sklic skupščine 11.11.2022 VK.pdf

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se