Za medije

Objava sklica 3. redne skupščine delničarjev družbe INTERING Naložbe d.d.

Na podlagi točk 5.5. in 6.2. veljavnega Statuta delniške družbe INTERING  Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, matična številka: 9172173000 (prečiščeno besedilo statuta delniške družbe SV 474/22 z dne 11.11.2022) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe sklicuje

3. redno skupščino delničarjev družbe

INTERING Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

ki bo v petek dne 17.05.2024 ob 09.00 uri

v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe ustanoviteljice
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

    Predlog sklepa upravnega odbora:

    Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe INTERING Naložbe d.d. za poslovno leto 2023 s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila za poslovno leto 2023

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe INTERING Naložbe d.d. poročilom upravnega odbora družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe INTERING Naložbe d.d..

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, odločanje o razrešnici upravnemu odboru za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2023

Predlog sklepov upravnega odbora:

3.1  Izkazani bilančni dobiček družbe INTERING NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2023 znaša 21.970.214,84 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2023 znaša 238.147,00 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 se uporabi:

- del dobička v višini 122.651,85 EUR za izplačilo dividend, to je 0,15 € dividende po delnici. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.06.2024, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi na 1 (en) delovni dan pred dnevom izplačila;

- preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

3.2  Upravnemu odboru se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi INTERING Naložbe d.d. prejeli v poslovnem letu 2023.

4. Predlog nagrad upravnemu odboru

Predlog sklepa upravnega odbora:

4. Članom upravnega odbora se za njihovo delo v poslovnem letu 2023 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto, po mesečnih dvanajstinah glede na čas trajanja mandata v letu 2023. Nagrada se članom upravnega odbora izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2024.

5. Sprememba statuta družbe 

Predlog sklepov:

5.1  V tč. 3.1. statuta družbe INTERING Naložbe d.d. se seznam dejavnosti družbe dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

      35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 

      35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih    elektrarnah    

      35.119 Druga proizvodnja električne energije                                              

      35.120 Prenos električne energije                                                                      

      35.130 Distribucija električne energije                                                            

      35.140 Trgovanje z električno energijo                                                             

      35.210 Proizvodnja plina                                                                                         

      35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži                           

      35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži                                        

      35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

5.2  Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Alenko Ratnik.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 10. 05. 2024 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 13. 05. 2024.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Predmetni sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in (izjemoma in samo za potrebe izvedbe predmetne skupščine tudi) na spletni strani družbe POMGRAD d.d. (www.pomgrad.si), ki se šteje za ustanovitelja družbe INTERING Naložbe d.d., saj družba INTERING Naložbe d.d. svoje spletne strani (še) nima oblikovane.

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Ulica Štefana Kovača 10, 1000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino družbe vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 15.04.2024

Upravni odbor družbe INTERING Naložbe d.d.:

Kristian RAVNIČ
Predsednik Upravnega odbora

3. Redna skupščina delničarjev družbe INTERING Naložbe d.d.(.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se