Za medije

Objava sklica 30. redne seje skupščine delničarjev družbe POMGRAD

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d.,

Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 773/21 z dne 31.08.2021)

in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

30. redno skupščino delničarjev družbe

POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v petek dne 25.08.2023 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih

upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,

Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota. 

Predlog sklepa:

 1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2022, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2022

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2022, skupaj s mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2022.

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2022

Predlog sklepov:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2022 znaša 3.735.526,02 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2022 znaša 2.280.056,80 EUR in bilančni dobiček preteklih let 1.455.469,22 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD d.d. prejeli v poslovnem letu 2022.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2022 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana nadzornega sveta v višini 1.500,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2023.

5. Ugotovitev o prenehanju mandata člana nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

5. Skupščina družbe ugotavlja, da je dosedanjemu predsedniku in članu nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. g. Stanetu Polaniču zaradi smrti prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Pomgrad d.d. z dnem 07.06.2023. 

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 18. 8. 2023 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 21. 8. 2023.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl.  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 26.06.2023

Uprava:

Iztok POLANIČ

Predsednik Uprave

30. redna seja skupščine delničarjev družbe POMGRAD (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se